TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


Anasayfa / Sınava Hazırlık / Soru Bankası / İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı 2 – 23 Mayıs 2015 Tarihli Sınav İçin
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Hazırlık

İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı 2 – 23 Mayıs 2015 Tarihli Sınav İçin

Merhaba arkadaşlar.
23 Mayıs 2015 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına hazırlık amacıyla, ÖSYM soru stiline uygun olarak; TÜİSAG Çalışma Biriminden sevgili arkadaşımız Hakan ERDOĞAN tarafından hazırlanan sorulara buradan ulaşabilirsiniz. Hakan Bey sınava kadar her gün yeni sorular ile sizlere yardımcı olacaktır.

1. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret; normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde kaçı yükseltilmesi suretiyle ödenir?
A) 10
B) 25
C) 50
D) 75
E) 100

2. Hangi tanım yanlış verilmiştir?
A) Bür: Yerüstüyle bağlantısı olmayan kuyuyu
B) Baraj: Yeraltında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri
C) Lağım: Ocak havasının giriş ve çıkış yolunu
D) Ayak: Maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde üretim yapılan yer
E) Nefeslik:Ocak havasının giriş ve çıkış yolunu

3. Oksi-asetilen kaynak işleminde alevin geri tepmesini; I. üfleç, II. alev tutucu sistem, III. çek-valf ekipmanlarından hangileri önler?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

4. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işçinin yıllık ücretli izne hak kazanabilmesi için işe başladığı günden itibaren deneme süresi dâhil en az kaç yıl çalışması gerekir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6

5. Aşağıdakilerden hangisi hayvanlardan insana bulaşan bir hastalık değildir?
A) Şarbon
B) Bruselloz
C) Tüberküloz
D) Lepra
E) Kuduz

6. İnsan vücuduna giren kurşun başlıca hangi yapıda depolanır?
A) Karaciğer
B) Böbrek
C) Kemik
D) Akciğer
E) Kan

7. Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan ve karşılıklı ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan taşıma yerine ne denir?
A) Röset
B) Varagel
C) Freno
D) Topuk
E) Baraj

8. Biyolojik etkenlere bağlı mesleki bulaşıcı hastalıklar,Biyolojik Etkenlere Maruziyet ve Risklerin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre dört grupta ele alınmaktadır.Buna göre, bir sağlık kuruluşu çalışanının maruz kaldığı şarbon etkeni hangi grupta ele alınır?
A) Grup 1
B) Grup 2
C) Grup 3
D) Grup 4
E) Sınıflandırmaya girmez

9. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’e göre, işveren, emziren çalışanı günde en fazla kaç saat çalıştırabilir?
A) 6
B) 6,5
C) 7
D) 7,5
E) 8

10. Dokumacılık sektöründe pamuk ipliklerinin yerine sentetik ipliklerin kullanılması hangi hastalığın daha az görülmesine neden olabilir?
A) Siderozis
B) Bisinozis
C) Fibrozis
D) Silikozis
E) Bruselloz

11. Maden yönetmeliğine göre Hayat hattıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Ana hayat hattına eklenecek bağlantı hatları iki konik göstergenin aynı yöne bakacak şekilde arka arkaya konumlandırılması ile gösterilir
B) Hayat hattının, çalışanların bulunduğu her galeri veya üretim alanı ile kesiştiği noktalara yanmaz ve dayanıklı küre şeklindeki göstergeler yerleştirilir
C) Göstergeler başka çalışanların gelebileceğini de ifade eder
D) Hayat hattının, oksijenli ferdi kurtarıcı değişim veya dolum istasyonlarının bulunduğu güzergâhta yer alması esastır
E) İstasyonların bulunduğu yerler üçer adet üç konik göstergenin tabanlarının birleştirilip arka arkaya konumlandırılması ile gösterilir. Bu istasyonlara bir bağlantı hattı ile ulaşılması gerekirse aynı konik göstergeler bu bağlantı hattı üzerine de konumlandırılır.

12. Hayat hattı sehim yapmayacak şekilde uygun aralıklarla yerden kaç cm yüksekliği sağlayacak bağlantılarla tavana ya da yan duvara monte edilir. (10.03.2015 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği göre)
A) 130 cm
B) 140 cm
C) 150 cm
D) 180 cm
E) 200 cm

13. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi, bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi ve diğer tarafın ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir?
A) İş sözleşmesi
B) Muhasebe sözleşmesi
C) Ücret sözleşmesi
D) İş ve ücret sözleşmesi
E) Çalışma ve çalıştırma sözleşmesi

14. Basınçlı hava teneffüs istasyonu ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? (10.03.2015 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği göre)
A) Lağımlarda 30 metrede bir kurulur
B) Taban yollarında 20 metrede bir kurulur
C) Başyukarılarda 10 metrede bir kurulur
D) Acil durum planlarında gösterilir
E) İşveren, istasyonlarda bulunacak donanım sayısı ve ekipmanını, acil durumlarda o istasyondan yararlanması beklenen çalışan sayısının en az %20 fazlası olacak şekilde belirler

15. Yeraltı maden ocaklarında, yeraltında çalışacakların giriş-çıkışlarının ve bulundukları yerlerin her an doğru bir şekilde yerüstünde takip edilebileceği bir sistem kurulur. Bu sistemde kullanılan ekipmanlar, kablolar ve tamamlayıcı unsurların yeraltında yaşanan göçük, su baskını, patlama, yangın gibi acil hallere karşı korumalı olması ve bu hallerde de çalışabilir durumda olması sağlanır. Sistem tarafından tutulan kayıtlar en az …………….. süreyle saklanır. (10.03.2015 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği göre)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 10

16. I. Olası sağlık riskleri II. Olası kaza sonrası sigorta uygulamaları III. Hijyen gerekleri IV. İlaç kullanımı Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre, işverenin çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi kapsamında çalışanlara vermek zorunda olduğu bilgi ve talimatlar yukarıdakilerden hangileridir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

17. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre; riskin tamamen bertaraf edilmesi, bunun mümkün olmadığı hallerde riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için çalışmaların yapılması, aşağıdaki risk kontrol adımlarından hangisinin kapsamına girer?
A) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
B) Planlama
C) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması
D) Uygulamaların izlenmesi
E) Risklerin belirlenmesi ve analizi

18. Aşağıdakilerden hangisi maden yönetmeliğine göre yanlıştır? (10.03.2015 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği göre)
A) Bant konveyörler antistatik ve alev yürütmez özellikte olmalı; ısınmayı veya tutuşmayı tespit etmek üzere sensörler ve ortaya çıkabilecek herhangi bir yangının ilerlemesini durduracak sıklıkta soğutma/söndürme sistemi ile donatılmalıdır
B) Grizulu veya yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlar çalışma süresince, yanlarında kriterleri sağlayacak oksijenli ferdi kurtarıcı bulundurur ve gerektiğinde kullanır
C) Yeraltı madenlerinde, hazırlık faaliyetlerinin yapıldığı alanlar ve üretim panoları gibi yeraltı maden işletmesinin bütün bölümlerini kapsayacak şekilde ve çalışanların yerüstüne çıkmalarını kolaylaştıran; yanmaya, kopmaya ve aşınmaya karşı dayanıklı bir hayat hattı kurulur
D) Hayat hatlarının acil durumlarda kullanımına ilişkin, çalışanlarda davranış değişikliği sağlayacak şekilde eğitimler verilir
E) Havalandırma sistemi acil hallerde ve ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hava yönünü ters çevirmeyecek özellikte olur

19. Çok buğu husule gelen iş yerlerinde sıcaklık kaçsantigrat derece (C) den fazla olamaz?
A) 10
B) 15
C) 23
D) 30
E) 42

20. Kelebe ve fere için 45 dereceden fazla eğime sahip üretim alanından Çıkışta ve inişte Kaçış Hızı kaç m/dakikadır? (10.03.2015 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği göre)
A) 4-8
B) 10-15
C) 15-15
D) 8-8
E) 10-10

21. Gürültü düzeyi ölçülürken kullanılan desibel (dB) birimi, sesin hangi özelliğine karşılık gelmektedir?
A) Enerji
B) Şiddet
C) Frekans
D) Hız
E) Güç

22. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer alan “asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ileilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi” ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?
A) İş güvenliği uzmanı
B) Çalışan temsilcisi
C) İşveren vekili
D) Destek elemanı
E) Sendika temsilcisi

23. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, taraflarca iş sözleşmesine konulan deneme kaydının süresi kural olarak en çok kaç ay olabilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 6
E) 12

24. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, vardiyalı çalışmalarda işçiler kesintisiz en az kaç saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz?
A) 12
B) 11
C) 10
D) 9
E) 8

Cevapları Görmek İçin Tıklayın

Cevapları Görmek İçin Tıklayın

CEVAPLAR: 1-C 2-C 3-E 4-A 5-D 6-C 7-B 8-C 9-D 10-B 11-E  12-A 13-A 14-E 15-A 16-B 17-A 18-E 19-D 20-A 21-B 22-D 23-B 24-B

Sorular ile ilgili buraya tıklayarak forumumuzda yer alan konu içerisinde tartışabilirsiniz. Başarılar dileriz…

İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı 2 – 23 Mayıs 2015 Tarihli Sınav İçin
4.7 - Oy 3

Sitemize Gelen Aramalar:

Loading...